Denetim

COC ve DOC Sertifikasyon ve Belgelendirmesi

COC ve DOC Sertifikasyon ve Belgelendirmesi

Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamında, Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olmak üzere tasarlanan EN (Avrupa Birliği) normları, yayınlanan direktiflerde yer alan güvenlik gerekliliklerini teknik talimatlara çevirmiş olmaktadır. Üretici firmaların nasıl üreteceklerini, bu normlar cevaplamış olmaktadır. Aslında EN normları zorunlu koşullar değildir, uyulaması isteğe bağlı teknik özelliklerdir. Ancak bu normlara uygunluk, üretimin ilgili direktifte yer alan temel güvenlik gerekliliklerine uygun yapıldığının bir ifadesi olmaktadır. Bütün EN normları, yani Avrupa Birliği standartları, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmaktadır. EN normları isteğe bağlı olmasına rağmen, Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan güvenlik hedefleri düzenleyicidir ve zorunludur.

Direktiflerin kapsamına giren ürünler, özellikleri itibariyle farklı risklere sahip olabilir ve farklı direktiflerin kapsamına girebilir. Örneğin, elektronik bir cihaz, mekanik riskler açısından makinalar direktifi, elektromanyetik etkileşim ve girişim açısından elektromanyetik uyumluluk direktifi ve elektrik riski açısından alçak gerilim direktifi kapsamına girmektedir.

Direktiflerin kapsamına giren ürünlere konulacak CE işareti açısından CoC (Certificate of Conformity, Uygunluk Sertifikası) önemli bir belgedir ve bu belgenin alınması için EN standartlarına uygunluk önemli olmaktadır.

Standartlar, ürün ve hizmetlerin ortak özelliklere sahip olması için belirlenen kriterlerdir ve genelde uyulması gönüllülük esasına dayanır. Standartlar sayesinde ürün ve hizmetlerin amacına uygun üretilmesi, kıyaslanabilir olması ve firmalara rekabet imkanı vermesi sağlanmış olmaktadır. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) bu anlamda dünyanın her yerinde geçerli standartlar üretmektedir. IEC standartları esas olarak elektrik ve elektronik konuları ile ilgilidir. ISO standartlarının kapsamı ise oldukça geniştir.

EN standartları genel olarak Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanır ve Avrupa standart kuruluşları olan CEN ve CENELEC tarafından geliştirilmektedir. CEN (Avrupa Standartlar Komitesi), standartların Avrupa Birliği ülkelerinde uyumlaştırılması için faaliyet gösteren temel kuruşur. Bütün sektörler için uyumlaştırılmış Avrupa Birliği standartları oluşturmakta ve ulusal standartların farklılığından doğan teknik engelleri kaldırmaya çalışmaktadır. CENELEC ise Avrupa Elektrik Standardizasyon Kuruluşu’dur.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 1956 yılında Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) üyesi olmuştur. Ayrıca 2012 yılında CEN ve CENELEC kuruluşlarına da tam üye olmuştur.

CEN ve CENELEC kuruluşları, Avrupa Birliği ülkelerinde bütün ulusal standart kuruluşları için çerçeve oluşturmaktadır. Bugün IEC ve ISO kuruluşları, CEN ve CENELEC aracılığıyla birçok standart geliştirmektedir. EN IEC veya EN ISO standartları bu çabaların bir sonucudur.

Bugün kuruluşumuz, mal veya hizmet üretimi yapan her sektörden müşterileri için, dünya çapında genel kabul gören standartlara uygun üretim yapıldığını belgelemek amacı ile, CoC Uygunluk Sertifikası (Certificate of Conformity) veya DOC Uygunluk Dokümanı (Document of Conformity) çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Düzenlenen uygunluk belgeleri dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Yerli ve yabancı piyasalarda tüketicilere sunulan birçok yeni ürün, ilgili standartlara uygun oluduğu kanıtlanmak amacı ile tüketicilere bir uygunluk belgesi eşliğinde sunulmaktadır. Bu belge, üretici firma bilgileri yanı sıra ürünün tanımı, uyumlu olduğu yasal düzenlemelerin hangileri olduğu ve üretimde hangi standartların dikkate alındığı gibi bilgileri içermektedir.